Методична робота

Мета, основні напрямки методичної роботи та завдання НВК

на 2020-2021 н.р

 

Мета: Підвищення ефективності роботи педагогічного  колективу  задля  успішної соціалізації   дітей  та  підлітків  в  умовах сучасної  освітньої   діяльності

Головна мета проекту:

розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Метою роботи закладу  визначено: Підвищення ефективності роботи педагогічного  колективу  задля  успішної соціалізації   дітей  та  підлітків  в  умовах сучасної  освітньої   діяльності. Запровадження гнучкої системи організації навчально-виховної роботи, спрямованої на розвиток соціальної компетентності та громадянської активності учасників педагогічного процесу.

Завдання:

- удосконалення освітньо-інформаційної діяльності, спрямованої на оперативне задоволення потреб особистості в отриманні інформації про досягнення в різних галузях знань, сприяння підвищенню освітнього рівня, формуванню інформаційної культури педагогів;

- забезпечення зростання професійної компетентності педагогічних працівників через систему методичного навчання педагогічних працівників;

- забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності закладу, роботи педагогічного колективу на III (практичному) етапі науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

- удосконалення системи аналізу, узагальнення, впровадження кращого педагогічного досвіду та педагогічних інновацій;

- впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес, здійснення науково-методичного забезпечення викладання предметів;

- методичне сприяння зовнішньому оцінюванню та об’єктивному, науково обґрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його результатів у методичній роботі з педагогічними кадрами;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- продовжувати роботу з впровадження інноваційних освітніх проектів у практику роботи  закладу.

Для вдосконалення  методичної роботи в закладі у2020-2021 н.р.працювати над:

  • удосконаленням системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
  • створенням умов для досягнення стійкої мотивації пе­дагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій;
  • сприянням становлення співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих вчителів;

·         продовженням вивчення та широкого впровадження варіативних методів, моделей, форм роботи  для  творчого розвитку дітей;

·         продовженням роботи по вивченню  передового педагогічного  досвіду Всеукраїнського, обласного та міського рівня як джерело інноваційної діяльності;

  • продовженням  експериментальної  роботи  на III етапі  реалізації програми впровадження STEM-освіти в навчальному закладі шляхом активного використання інноваційних методів навчання (програмовані, інтерактивні та проблемні), з метою переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості учнів та соціальної компетентності учасників педагогічного процесу;   

·         підвищенням здоров’язбережувальної компетентності педагогів для зміцнення психофізичного здоров’я дітей, виховання основ безпечної поведінки, здорового способу життя;

·           забезпеченням  активної  та результативної  участі  колективу у  проектах, експериментах, Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах професійної майстерності та дитячої творчості; створенні авторських посібників, методичних розробок  тощо;

  • виконанням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
  • спрямуванням на соціалізацію особистості активну роботу шкільного Євроклубу, органу учнівського самоврядування, творчих дитячих об’єднань;

·         методичним забезпеченням роботи батьківських всеобучів та консультативних центрів.

Очікувані позитивні результати:

- активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів;

- запровадження педагогічних стратегій та  інноваційних  навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учасників педагогічного процесу;

-  підвищення якості освіти та виховання;

- вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості вихованців, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі;

- збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства, конкретного регіону тощо.